มรภ.พช. โดย สวพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
หมวด: ข่าวทุนวิจัย
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 29 กันยายน 2564 09:30
ฮิต: 999
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 / 2564 วันศุกร์ที่ 17
กันยายน พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบสถาบัน
วิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
          1. ประเภทโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
          2. ประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
          3. ประเภทโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหน้าใหม่
          4. ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จึงขอเชิญบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีความประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยดังกล่าว จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System (NRIIS)
 
พร้อม 1. แนบไฟล์ข้อเสอนโครงการ word และ pdf
          2. แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ(xlsx)
ในระบบ NRIIS ผ่านทาง https://nriis.go.th/ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

     โดยหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยส่งบันทึกข้อความพร้อมแนบสรุปรายชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชองโครงการวิจัย และงบประมาณที่เสนอขอทุนอุดหนุนงานวิจัยไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. 


เอกสารแนบ
1 . ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้ง 4 ประเภททุน  หรือ https://bit.ly/3zON2du 2021 09 29 13 01 09
    คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS_RDI_PCRU

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (0. Guidelines_RDI_PCRU_2565.pdf)1. ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 65151
Download this file (2. project_proposal_RDI_PCRU_65.rar)2. ข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้ 65148
Download this file (manual NRIIS_RDI_PCRU.pdf)3. คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS_RDI_PCRU188