มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 21 มิถุนายน 2564 11:22
ฮิต: 649
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
news 1306


ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเนื้อหาตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกำหนด โดยมีการอบรมภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 19 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 19 ชั่วโมง นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ วช.กำหนด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไวต์กองการวิจัยและนวัตกรรมฯ (http://www.research.nu.ac.th/th/signup/event16082021/) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่มีการลงนามครบถ้วนส่งถึงกองการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายยุทธนา สงนรินทร์ เบอร์ติดต่อ 0 5596 8636 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.