ประวัติ
ประวัติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 13:19 น.

ประวัติ :
            สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แต่เดิมใช้ชื่อว่า “ ศูนย์วิจัย ” ซึ่งตั้งขึ้นตามภาระหน้าที่ ดังความในมาตรา5ของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โดยมีผู้บริหารตำแหน่ง “ หัวหน้าศูนย์วิจัย ” ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ตามความในมาตรา 7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถานศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเปลี่ยนไปมีภาระกิจเพิ่มขึ้น จากภารกิจในด้านการวิจัย ยังต้องรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการรวมทั้งรับผิดชอบงานของ “ ศูนย์วิจัยมะขามหวาน ” ของสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์อีกด้วยโดย มีผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัย และบริการวิชาการ
            พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ได้ลงพระปรมาธิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ.2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้น สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”
            สำนักวิจัยและบริการวิชาการจึงได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


สถานที่ตั้ง :
            อาคาร 1ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

สีประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา : สีฟ้า

ปรัชญา :
            สรรค์สร้างองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา ร่วมแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ :
            สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มุ่งส่งเสริมการวิจัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยให้กับอาจารย์ บริการทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายการวิจัย

พันธกิจ :
            1. สร้างและพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น
            2. บริการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
            3. สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
            4. เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน
            5. ส่งเสริมการวิจัยแบบมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
            1. เป็นหน่วยงานกลาง ประสานความร่วมมือด้านการวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
            2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
            3. เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
            4. การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป้าประสงค์ :
            1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจ แก่ผู้ใช้บัณฑิตทั้งในท้องถิ่นและประเทศ
            2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
            3. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่แบ่งเป็น ประโยชน์และสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
            4. ท้องถิ่นมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการสืบสาน เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
            5. มีระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : (056) 717141 โทรสาร : (056) 717141
E-mail : research_pcru@hotmail.com
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รภ.พช. © 2009-2013