การศึกษาวิธีพิสูจน์ทฤษฏีบทปีทาโกรัส ด้วยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการสองรูปสามรูปและสี่รูป;ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิวาพร ขันผนึก
การศึกษาวิธีพิสูจน์ทฤษฏีบทปีทาโกรัส ด้วยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการสองรูปสามรูปและสี่รูป;ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิวาพร ขันผนึก PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:23 น.

การศึกษาวิธีพิสูจน์ทฤษฏีบทปีทาโกรัส ด้วยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการสองรูปสามรูปและสี่รูป
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิวาพร ขันผนึก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : (056) 717141 โทรสาร : (056) 717141
E-mail : research_pcru@hotmail.com
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รภ.พช. © 2009-2013