จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ

37

ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น

จำนวน
#ปี พ.ศ.หน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ
1ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ33
2ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
3ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
4ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ33
5ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ44
6ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ77
7ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
8ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ44
9ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ11
10ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย33
11ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
12ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
13ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ22
14ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ77
15ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ77
16ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย44
17ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์55
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ใจสคราญ จารึกสมาน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
โดย อาภาภรณ์ วรรณา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
4
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนน้ำร้อนบ้านโมคลา
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ธงชัย เครือผือ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
6
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย อภิชาติ สุวรรณชื่น [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ต. ห้วยไร่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
8
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
9
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ศิวดล แจ่มจำรัส [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ต. วัดป่า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์