จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ

149

ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการนำไปใช้ประโยชน์

จำนวน
#ปี พ.ศ.หน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ
1ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ44
2ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย55
3ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ1215
4ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ1415
5ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ1212
6ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย55
7ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์1111
8ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ810
9ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย1012
10ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์35
11ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ1423
12ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ1111
13ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย78
14ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์55
15ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ67
16ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ2024
17ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย812
18ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ1316
19ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์1012
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2562

[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2562

#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ทิวาพร ขันผนึก [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม
2
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุทิน เจียมประโคน [คณะครุศาสตร์]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วันฉัตร กันหา [คณะวิทยาการจัดการ]
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย จุฬา เจริญวงค์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อ
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย จุฬา เจริญวงค์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
6
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย จุฬา เจริญวงค์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
บ้านหมู่ 12
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กานต์ แย้มพงษ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
8
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สดุดี คำมี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เทสบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
9
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย บุษบากร คงเรือง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรไฮแลนด์
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
11
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย แสงจันทร์ สอนสว่าง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
12
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อาภาภรณ์ วรรณา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
13
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ภาราดา ชัยนิคม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
14
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย เอราวัณ ชาญพหล [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ร้านเขาค้อ กระจก-อลูมิเนียม
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
15
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
16
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นิตยา นาคอินทร์ [คณะครุศาสตร์]
บ้านซับสีทอง หมู่ 6
ต. พุทธบาท อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
17
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย เจษฎาพร ปาคำวัง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
18
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนวัดดอนแสลบ
ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี
19
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สมเพียร ฟักทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หลักสูตรสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
20
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พรทวี กองร้อย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
บริษัท กรีนทีมคอนชัลแทนท์ จำกัด
ต. แดงใหญ่ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
21
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พิพัฒน์ ชนาเทพาพร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
วิชาเอกสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
22
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ธนภัทร มะณีแสง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
วิสาหกิจชุมชนไร่บุญคง
ต. วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
23
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นรัตว์ รัตนวัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ไร่นางมุ้ยกอยแซ่เติ๋น
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
24
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิภาดา นาเลา [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
25
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พริมาดา บัวหลวง [คณะวิทยาการจัดการ]
สำนักงานพัมนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ็
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
26
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วรินธร ชาติสุภาพ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
27
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ชุติมา อ่ำทอง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
28
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปรมะ แก้วพวง [คณะครุศาสตร์]
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
29
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นิสิต องอาจ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ประชากรบ้านสะเดาะพง
ต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
30
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย รุ่งลักษณา ดีแจ่ม [คณะวิทยาการจัดการ]
สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
ต. บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
31
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อำพล ชะโยมชัย [คณะวิทยาการจัดการ]
ไร่ชาตรี
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
32
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อำพล ชะโยมชัย [คณะวิทยาการจัดการ]
บุคคลทั่วไปที่ใช้สื่อออนไลน์ และ อินเตอร์เน็ต
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
33
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนบ้านน้ำเลา
ต. บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
34
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
กลุ่มแม่บ้านสตรีก้าวหน้า
ต. สักหลง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
35
ประเภท : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
ต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
36
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
37
ประเภท : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ดวงจันทร์ สีหาราช [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
38
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว [คณะวิทยาการจัดการ]
โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
39
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
40
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนบ้านโพนสวาง
ต. กุดสิมคุ้มใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์
41
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ
ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน
42
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร
43
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สรวงพร กุศลส่ง [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนบ้านพี้
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
44
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
ต. บ้านกล้วย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
45
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฐแก้ว ข้องรอด [คณะวิทยาการจัดการ]
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
46
ประเภท : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พณณา ตั้งวรรณวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
47
ประเภท : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พณณา ตั้งวรรณวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
48
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สมใจ กงเติม [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนบ้านวังไผ่
ต. บ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
49
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปิยะวัน เพชรหมี [คณะวิทยาการจัดการ]
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักสวยด้วยมือ
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
50
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ชลธิชา ระลึก [คณะครุศาสตร์]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
51
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อิศราพร ชัยงาม [คณะครุศาสตร์]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
52
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กติญา บุญสวน [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
53
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
54
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนบ้านศิลา
ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
55
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนปริยัติสามาัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
56
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนบ้านศรีมงคล
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
57
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
58
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนบ้านนายาว
ต. ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
59
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
60
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
61
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนวังโป่งศึกษา
ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
62
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
ต. นิคมพัฒนา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
63
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สนธยา วันชัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
64
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย โกศล พิทักษ์สัตยาพรต [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย
ต. เนินมะกอก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
65
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ขุนแผน ตุ้มทองคำ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไผ่เงิน บ้านน้ำร้อน
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
66
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อนุพงษ์ สุขประเสริฐ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
67
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ภาณุวัชร์ นิรานนท์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กลุ่มวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
68
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ท่าอิบุญ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
69
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย เขมปริต ขุนราชเสนา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
70
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปาณิสรา คงปัญญา [คณะวิทยาการจัดการ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
71
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ต. ท่าด้วง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
72
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นันทวัน พัวพัน [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
ต. ปากช่อง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
73
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
74
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไร่กาแฟจ่านรินทร์
ต. ริมสีม่วง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
75
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
ต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
76
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2561
โดย สมศักดิ์ ภู่พรายงาม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์
77
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย เสาวภา ชูมณี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
78
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย เสาวภา ชูมณี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
79
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย เสาวภา ชูมณี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำร้อน
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
80
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
81
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อิสระ ตั้งสุวรรณ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไร่ทิพย์เสาวรส & ไร่พริกไทลุงประมาณ
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
82
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุพิชชา โชติกำจร [คณะวิทยาการจัดการ]
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่ฝาย หมู่ 9
ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
83
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
84
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กมล อยู่สุข [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต. ท่าโพธิ์ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
85
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นฤมล วันน้อย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
86
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย เกรียงไกร ทิมศร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ห้องปฏิบัติการ Laboratory for Multiscale Innovative Technologies ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
87
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สำราญ ท้าวเงิน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
88
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ฐะปะนีย์ บุญตั้ง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
89
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ขวัญจิรา เจียนสกุล [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
90
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ทรงเกียรติ บัวลอย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
91
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
92
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วรชัย ศรีสมุดคำ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
93
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ต. น้ำชุน อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
94
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
95
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ธรรม์ณชาติ วันแต่ง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
96
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
ต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
97
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปัญญา เทียนนาวา [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรไฮแลนด์
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
98
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ลักษณ์คณา กิจจรัส [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
99
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ลักษณ์คณา กิจจรัส [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
100
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิทยา หนูช่างสิงห์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
วิสาหกิจชุมชนไร่บุญคง
ต. วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
101
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
102
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
103
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
กลุ่มทอผ้าวัดศรีฐานวังบาล
ต. วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
104
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฐพล ภู่ระหงษ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
สวนคุณจุ่ง
ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
105
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นาฏอนงค์ พวงสมบัติ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
ต. บ้านเจียง อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ
106
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปิยพงศ์ บางใบ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
บ้านพลำ หมู่ 9
ต. ป่าเลา อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
107
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
วิชาเอกสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
108
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ธนาวรรณ พิณะเวศน์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาค้อที่ ขค.1 (น้ำตกธารทิพย์)
ต. บุ่งน้ำเต้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
109
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ธนภัทร วรปัสสุ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
110
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย กาญจน์ คุ้มทรัพย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
111
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กริชชัย ขาวจ้อย [คณะวิทยาการจัดการ]
พัชรพล ฟาร์ม
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
112
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กริชชัย ขาวจ้อย [คณะวิทยาการจัดการ]
บริษัท เอ็มเคการเกาตร จำกัด
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
113
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
114
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พิชยพิมพ์ คำเพียร [คณะวิทยาการจัดการ]
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกองเนียม
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
115
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย จีรพรรณ พรหมประเสริฐ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
116
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย หทัยชนก อ่างหิรัญ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
117
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2561
โดย อังคณา จันทร์แสงศรี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านติ้ว
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
118
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชมรมคนรักษ์เขาค้อ
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
119
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
120
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
121
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุนิต สร้อยทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
122
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สลักจิตร คณะฤทธิ์ [คณะครุศาสตร์]
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
123
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
124
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ประธาน เรียงลาด [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
เกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านหัวถนน
ต. ศาลาลาย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
125
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิลาสินี ดีปัญญา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
126
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ขนิษฐา ศรีนวล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
127
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศิวดล แจ่มจำรัส [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
นางสาวนัทริกาสกุลกสิกร
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
128
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นุชจรี สิงห์พันธ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
129
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
130
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ธิดารักษ์ ลือชา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
ต. บุ่งน้ำเต้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
131
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พิมพ์พรรณ ทิพยแสง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
ต. ตะเบาะ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
132
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศุภาวัลย์ นันตา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
133
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สมคิด ฤทธิ์เนติกุล [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
น.ส.พจนารถแซ่อำ
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
134
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พิสิษฐิกุล แก้วงาม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
135
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศุภรัตน์ แก้วเสริม [คณะวิทยาการจัดการ]
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
136
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย พิณทิพย์ แก้วแกมทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
ต. นาซำ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
137
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ธีรภัทร ดีเอม [คณะวิทยาการจัดการ]
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
138
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
สำนักเทศบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
139
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
140
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
โดย เพชรธยา แป้นวงษา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
โรงพยาบาลบึงสามพัน
ต. ซับสมอทอด อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
141
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุมาลี พิมพันธุ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
ต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
142
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย การันต์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
ต. วังท่าดี อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
143
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิศิษฎ์ บิลมาศ [คณะวิทยาการจัดการ]
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
144
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พัชรี พูลวงษ์ [คณะครุศาสตร์]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
145
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
ภูตระการรีสอร์ท
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
146
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุภาพร ชูสาย [คณะครุศาสตร์]
งานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
147
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
148
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
149
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ [คณะวิทยาการจัดการ]
เกษตรกรผู้ปลูกชาโยเต้
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์