ปีการศึกษา

2557

เลือกปีการศึกษา

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย

16 / 89

สัดส่วนคะแนน

2.9

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยทั้งหมดสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะครุศาสตร์2142.332.33
2ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2132.502.50
3ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการ3133.833.83
4ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7274.334.33
5ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2221.501.50
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ฯโครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ
1ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย11
2ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ11
3ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย11
4ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
5ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
6ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
7ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ11
8ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย11
9ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
10ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
11ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ25
12ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย14
13ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์12
14ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ35
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ