ปีการศึกษา

2556

เลือกปีการศึกษา

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย

5 / 108

สัดส่วนคะแนน

0.7

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยทั้งหมดสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะคณะครุศาสตร์2172.002.00
2ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0160.000.00
3ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการ0120.000.00
4ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3321.501.50
5ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0310.000.00
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ฯโครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ
1ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ11
2ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย12
3ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ33
4ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ11
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ