ปีการศึกษา

2554

เลือกปีการศึกษา

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย

1 / 140

สัดส่วนคะแนน

0.1

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยทั้งหมดสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะคณะครุศาสตร์0130.000.00
2ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0170.000.00
3ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการ1350.500.50
4ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0390.000.00
5ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0360.000.00
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะ

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ฯโครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ
1ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ11
2ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
3ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ11
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะ