ปีการศึกษา

2563

เลือกปีการศึกษา

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย

22 / 52

สัดส่วนคะแนน

4.67

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยทั้งหมดสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะครุศาสตร์153.333.33
2ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์368.335.00
3ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการ4106.675.00
4ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี395.505.00
5ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม11228.335.00
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ฯโครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ
1ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ11
2ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ1010
3ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
4ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
5ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ33
6ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย33
7ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย11
8ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์33
9ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
10ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ11
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ