ปีการศึกษา

2562

เลือกปีการศึกษา

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย

110 / 134

สัดส่วนคะแนน

5

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยทั้งหมดสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะครุศาสตร์141813.005.00
2ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์222912.675.00
3ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการ182213.675.00
4ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี283214.675.00
5ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม283314.175.00
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ฯโครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ
1ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ44
2ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย44
3ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ88
4ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ1111
5ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย44
6ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์99
7ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ1213
8ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ46
9ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย911
10ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์24
11ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ914
12ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ1010
13ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย44
14ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์44
15ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ44
16ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ1721
17ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย47
18ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์911
19ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ1114
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ