ปีการศึกษา

2561

เลือกปีการศึกษา

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย

108 / 63

สัดส่วนคะแนน

5

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยทั้งหมดสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะครุศาสตร์17931.505.00
2ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์291532.175.00
3ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการ211229.175.00
4ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี171125.835.00
5ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม241625.005.00
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ฯโครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ
1ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ55
2ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย44
3ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ912
4ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ77
5ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย55
6ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์77
7ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ1616
8ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ1316
9ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย77
10ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์33
11ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ1115
12ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ1111
13ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย1214
14ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์810
15ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ67
16ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ711
17ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย33
18ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์33
19ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ44
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ