ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

เลือกปีงบประมาณ พ.ศ.

จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ

0

สัดส่วนคะแนน

0

ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์

จำนวน
#ปีงบประมาณ พ.ศ.หน่วยงาน/คณะหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์080.000.00
2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์070.000.00
3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ0140.000.00
4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0180.000.00
5ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม080.000.00
6ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย000.000.00
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น

จำนวน
#ปีงบประมาณ พ.ศ.หน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ
ไม่พบผลลัพธ์
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[รายงาน] สัดส่วนคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
ไม่พบผลลัพธ์