ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

เลือกปีงบประมาณ พ.ศ.

จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ

14

สัดส่วนคะแนน

3

ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์

จำนวน
#ปีงบประมาณ พ.ศ.หน่วยงาน/คณะหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยทั้งหมดสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์3105.005.00
2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์070.000.00
3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ5155.505.00
4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0210.000.00
5ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6156.675.00
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น

จำนวน
#ปีงบประมาณ พ.ศ.หน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ฯโครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ
1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ11
2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย11
3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ12
4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ36
5ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์12
6ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ12
7ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ22
8ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
9ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[รายงาน] สัดส่วนคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ดอกอ้อ ขวัญนิน [คณะวิทยาการจัดการ]
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนน้ำร้อนบ้านโมคลา
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
1 ธันวาคม 2563
2
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนน้ำร้อนบ้านโมคลา
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
1 ธันวาคม 2563
3
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย พริมาดา บัวหลวง [คณะวิทยาการจัดการ]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
8 ธันวาคม 2563
4
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนตาดหมอกวิทยา
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
15 ธันวาคม 2563
5
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนวัดกรับพวง
ต. วังอิทก อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
15 ธันวาคม 2563
6
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนบ้านหนองกระบาก
ต. คันโช้ง อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
15 ธันวาคม 2563
7
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
15 ธันวาคม 2563
8
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ปิยะวัน เพชรหมี [คณะวิทยาการจัดการ]
คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
23 ธันวาคม 2563
9
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
28 ธันวาคม 2563
10
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
28 ธันวาคม 2563