รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1เมมเบรนนาโนคอมโพสิทสำหรับการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย อาทิตย์ หู้เต็ม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนม้งจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย นฤมล จันทร์มา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
ศูนย์พิทักษ์สิทธิจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3ผลของการออกกำลังกาย แบบแกว่งแขนแบบกลุ่มต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย นฤมล จันทร์มา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
ศูนย์พิทักษ์สิทธิจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4อัตราความชุกและอุบัติการณ์ ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและปัจจัยเสี่ยง ในประชากรพื้นที่เสี่ยงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ไพฑูรย์ สอนทน [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรง
ต. โคกปรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
5ทฤษฏีบทจุดตรึงสำหรับการ ส่งแบบซี-คลาส ในปริภูมิเมตริกเอกซ์เทนบี
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ทิวาพร ขันผนึก [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
6การใช้ไซยาโนแบคทีเรียตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
โดย สุรางค์รัตน์ พันแสง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
ต. น้ำก้อ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
7การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าช่าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ต. ห้วยไร่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์