รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา : กรณีศึกษาขนมจีนหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
โดย อาภาภรณ์ วรรณา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง