รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1ผลของสภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนในโรงเรือน ต่อสมรรถภาพการผลิตและประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย พิพัฒน์ ชนาเทพาพร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ต. นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2การออกแบบและประดิษฐ์ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง
ต. ห้วยโป่ง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ธงชัย เครือผือ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
4การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใยขัดผิวจากวัสดุเหลือทิ้งของการแปรรูปมะขามโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
โดย สุวิมล เทียกทุม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง
ต. ห้วยโป่ง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์