รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2562

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1กรอบความคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุทิน เจียมประโคน [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2การพัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ชลธิชา ระลึก [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนวัดดอนแสลบ
ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี
4การวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นันทวัน พัวพัน [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
ต. ปากช่อง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
5การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูชีววิทยา โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กติญา บุญสวน [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
6การวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ต. ท่าด้วง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
7การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได 5 ขั้นเพื่อการเรียนรู้ (QSCCS)
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิภาดา นาเลา [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
8การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
9การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านโพนสวาง
ต. กุดสิมคุ้มใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์
10ผลการฝึกความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สลักจิตร คณะฤทธิ์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
11การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
ต. บ้านกล้วย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
12แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานประชุมและพิธีการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พัชรี พูลวงษ์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
13การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ
ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน
14การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร
15การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อิศราพร ชัยงาม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์