รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนน้ำร้อนบ้านโมคลา
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2อัตราความชุกและอุบัติการณ์ ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและปัจจัยเสี่ยง ในประชากรพื้นที่เสี่ยงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ไพฑูรย์ สอนทน [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรง
ต. โคกปรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
3การศึกษาสาระสำคัญและฤทธิ์ของตำรับยา เบญจกูลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
4ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพ และสารสำคัญในข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรสีข้าวลืมผัว
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
5การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าช่าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ต. ห้วยไร่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์