รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2562

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
2การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย รุ่งลักษณา ดีแจ่ม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
ต. บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
3การพัฒนารูปแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปิยะวัน เพชรหมี [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักสวยด้วยมือ
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
5แนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจเพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยว เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
ภูตระการรีสอร์ท
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์