รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
โดย อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2564
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกบ้านโคกตายอ
ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
2การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย วันฉัตร กันหา [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์