รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2562

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มทอผ้าวัดศรีฐานวังบาล
ต. วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
2อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
3กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทหล่ม
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วันฉัตร กันหา [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4การพัฒนาตัวแบบการตลาดกรีนมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากความต้องการของผู้บริโภคกรีนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อำพล ชะโยมชัย [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
ไร่ชาตรี
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
6ตัวแบบการลดความสูญเสียจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ที่ส่งผลต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการ SMEs
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กริชชัย ขาวจ้อย [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
พัชรพล ฟาร์ม
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
7ตัวแบบการลดความสูญเสียจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ที่ส่งผลต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการ SMEs
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กริชชัย ขาวจ้อย [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
บริษัท เอ็มเคการเกาตร จำกัด
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
8การพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พริมาดา บัวหลวง [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานพัมนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ็
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์