รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2562

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนวัดดอนแสลบ
ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี
2แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู้ครูมืออาชีพ
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุภาพร ชูสาย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
งานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
ต. บ้านกล้วย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
4การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
ต. นิคมพัฒนา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
5การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สมใจ กงเติม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านวังไผ่
ต. บ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์