รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนม้งจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย นฤมล จันทร์มา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
ศูนย์พิทักษ์สิทธิจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2ผลของการออกกำลังกาย แบบแกว่งแขนแบบกลุ่มต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย นฤมล จันทร์มา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
ศูนย์พิทักษ์สิทธิจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3อัตราความชุกและอุบัติการณ์ ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและปัจจัยเสี่ยง ในประชากรพื้นที่เสี่ยงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ไพฑูรย์ สอนทน [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรง
ต. โคกปรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
4การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลาเพื่อบูรณาการเป็นฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลุ่มน้ำอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย สุมาลี พิมพันธุ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
5การพัฒนาวิธีเคราะห์ปริมาณนิวคลีโอไซด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่าเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากบริษัทถั่งเช่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย เสาวภา ชูมณี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
บ้านลมหวานเขาค้อ
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
6นวัตกรรมต้นแบบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งปลูกพืชธุรกิจเฉพาะทาง
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย พณณา ตั้งวรรณวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
7การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าช่าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2564
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ต. ห้วยไร่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์