รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อการบริโภค และนำไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนค่าอาหารปลา
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแม่สะอาดเสวย
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดขนาดที่เหมาะสมและการออกแบบระบบต้นแบบเฝ้ามองสมรรถนะสำหรับการผลิตไฟฟ้าผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์และชุดกักเก็บพลังงาน
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย นฤมล วันน้อย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ต. นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3ระบบควบคุมโรงเรือนและแปลงหญ้าอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย วาสนา วงศ์ษา [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ต. นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่เพื่อผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบประณีต
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ศิวดล แจ่มจำรัส [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
5การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกแก้วมังกร
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
6การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ การปลูกข้าวด้วยเทคนิคแบบใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย การันต์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
7ผลของอาหารเสริมสมุนไพรไทยลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ธนภัทร วรปัสสุ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2564
กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล บ้านระหาร ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์