รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา บนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ต. วัดป่า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
2การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กตามรูปแบบ ATEP MODEL
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย สรวงพร กุศลส่ง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
3การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ปรมะ แก้วพวง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์ป
ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก