รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2562

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อติดตามและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
3การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความอย่างยั่งยืนของรายได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุพิชชา โชติกำจร [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่ฝาย หมู่ 9
ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
4การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย รุ่งลักษณา ดีแจ่ม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
ต. บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
5ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พิชยพิมพ์ คำเพียร [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกองเนียม
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
6การพัฒนารูปแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปิยะวัน เพชรหมี [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักสวยด้วยมือ
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
7แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาในจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิศิษฎ์ บิลมาศ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
8การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
9การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฐแก้ว ข้องรอด [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
10สำรวจความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันระบบให้คำปรึกษาด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ กรณีศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ศุภรัตน์ แก้วเสริม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
11การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปาณิสรา คงปัญญา [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์