รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2562

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและระบบพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สรวงพร กุศลส่ง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านพี้
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า บนเขาค้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปรมะ แก้วพวง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
3การจัดเรียนรู้การสอนแบบสื่อสารทางไกล ด้วยโปรแกรม BROAD caster สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นิตยา นาคอินทร์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
บ้านซับสีทอง หมู่ 6
ต. พุทธบาท อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
4การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สมใจ กงเติม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านวังไผ่
ต. บ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์