รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การใช้ไซยาโนแบคทีเรียตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย สุรางค์รัตน์ พันแสง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 18 ส.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
ต. น้ำก้อ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าช่าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 25 พ.ย. 2564
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ต. ห้วยไร่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
3อัตราความชุกและอุบัติการณ์ ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและปัจจัยเสี่ยง ในประชากรพื้นที่เสี่ยงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย ไพฑูรย์ สอนทน [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 26 ส.ค. 2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรง
ต. โคกปรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
4การสร้างแผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะด้วยวิธีเอ็มพิริคัลเบส์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 24 ก.พ. 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5ทฤษฏีบทจุดตรึงสำหรับการ ส่งแบบซี-คลาส ในปริภูมิเมตริกเอกซ์เทนบี
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย ทิวาพร ขันผนึก [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 27 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
6รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนม้งจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย นฤมล จันทร์มา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 22 ก.ค. 2564
ศูนย์พิทักษ์สิทธิจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
7ผลของการออกกำลังกาย แบบแกว่งแขนแบบกลุ่มต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย นฤมล จันทร์มา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 22 ก.ค. 2564
ศูนย์พิทักษ์สิทธิจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
8กราฟเคย์เลย์ยูนิทารี ของกรุปริงจำกัด
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย ศุภาวัลย์ นันตา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 10 ม.ค 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์