รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา : กรณีศึกษาขนมจีนหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย อาภาภรณ์ วรรณา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 30 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
2กระบวนการเสริมสร้างรูปแบบในการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 7 มี.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาส
ต. วังศาล อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์