รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใยขัดผิวจากวัสดุเหลือทิ้งของการแปรรูปมะขามโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย สุวิมล เทียกทุม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปีการศึกษา 2564 : 14 ก.ค. 2564
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง
ต. ห้วยโป่ง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ธงชัย เครือผือ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปีการศึกษา 2564 : 23 ก.ค. 2564
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
3การออกแบบและประดิษฐ์ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปีการศึกษา 2564 : 14 ก.ค. 2564
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง
ต. ห้วยโป่ง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์