รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา บนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 2 พ.ย. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ต. วัดป่า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
2การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กตามรูปแบบ ATEP MODEL
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย สรวงพร กุศลส่ง [คณะครุศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 8 ก.ย. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
3การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเพชรบูรณ์ที่เสริมสร้างการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย พิชญา เชี่ยวภาษา [คณะครุศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 8 ก.พ. 2565
หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและพื้นที่ห่างไกล
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 25 มี.ค. 2565
โรงเรียนบ้านบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์