รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปีการศึกษา 2564 : 10 ก.ย. 2564
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกบ้านโคกตายอ
ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์