รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 15 มี.ค. 2565
ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์