รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าซิ่นคั่นฝ้ายของกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย อภิชาติ สุวรรณชื่น [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปีการศึกษา 2564 : 24 ส.ค. 2564
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
2การออกแบบและประดิษฐ์ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปีการศึกษา 2564 : 14 ก.ค. 2564
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง
ต. ห้วยโป่ง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์