รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามวิถีความพอเพียง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย รัชนีวรรณ ประยงค์กุล [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 11 มี.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
2การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 11 มี.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก