รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิลซิลิน ในสารสกัดหยาบเสลดพังพอนตัวเมียและเมล็ดหัวผักกาดขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
โดย กมล อยู่สุข [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 16 มี.ค. 2565
สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
2การพัฒนาวิธีเคราะห์ปริมาณนิวคลีโอไซด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่าเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากบริษัทถั่งเช่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย เสาวภา ชูมณี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 28 ส.ค. 2564
บ้านลมหวานเขาค้อ
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
3นวัตกรรมต้นแบบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งปลูกพืชธุรกิจเฉพาะทาง
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย พณณา ตั้งวรรณวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 1 ก.ค. 2564
เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าช่าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 25 พ.ย. 2564
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ต. ห้วยไร่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
5อัตราความชุกและอุบัติการณ์ ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและปัจจัยเสี่ยง ในประชากรพื้นที่เสี่ยงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย ไพฑูรย์ สอนทน [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 26 ส.ค. 2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรง
ต. โคกปรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
6การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลาเพื่อบูรณาการเป็นฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลุ่มน้ำอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย สุมาลี พิมพันธุ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 27 ส.ค. 2564
กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
7รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนม้งจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย นฤมล จันทร์มา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 22 ก.ค. 2564
ศูนย์พิทักษ์สิทธิจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
8ผลของการออกกำลังกาย แบบแกว่งแขนแบบกลุ่มต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย นฤมล จันทร์มา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปีการศึกษา 2564 : 22 ก.ค. 2564
ศูนย์พิทักษ์สิทธิจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์