รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1แนวทางการเพิ่มรายได้และสร้างรูปแบบการออมแก่กลุ่มสตรีบ้านบุ่งยางด้วยศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย จตุพร จันทร์เพชร [คณะวิทยาการจัดการ]
ปีการศึกษา 2564 : 15 ก.ค. 2564
กลุ่มสมุนไพรสตรีบ้านบุ้งยาง
2การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามการส่งข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ศุภรัตน์ แก้วเสริม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปีการศึกษา 2564 : 16 ส.ค. 2564
คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3พัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิค-19 ในชุมชนโรงพยาบาลสนาม
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปีการศึกษา 2564 : 23 ส.ค. 2564
คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์