รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา : กรณีศึกษาขนมจีนหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย อาภาภรณ์ วรรณา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 30 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
2กระบวนการเสริมสร้างรูปแบบในการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 7 มี.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาส
ต. วังศาล อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 15 มี.ค. 2565
ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อยกระดับศักยภาพ ทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย จินตรัตน์ แสงศิริ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 24 ก.พ. 2565
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 11 เม.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์