รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2564

ประเภท : การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา บนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 2 พ.ย. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ต. วัดป่า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
2การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กตามรูปแบบ ATEP MODEL
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย สรวงพร กุศลส่ง [คณะครุศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 8 ก.ย. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
3การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ปรมะ แก้วพวง [คณะครุศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 2 ธ.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์ป
ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
4นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและพื้นที่ห่างไกล
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 25 มี.ค. 2565
โรงเรียนบ้านบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม ในสังคมสูงวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับ
ปีงบประมาณ : 2565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
โดย แขก บุญมาทัน [คณะครุศาสตร์]
ปีการศึกษา 2564 : 7 มี.ค. 2565
โรงเรียนบ้านโตก
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์