รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (ทั้งหมด)

#โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อการบริโภค และนำไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนค่าอาหารปลา
โดย ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
วันที่ 4 มกราคม 2564
โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแม่สะอาดเสวย
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2563
กระบวนการเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย เกื้อกูล พิมพ์ดี [สถาบันวิจัยและพัฒนา] และคณะ
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
โดย งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพศึกษา ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2563
ระบบแสดงข้อคิดเห็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ชัยมงคล แก้วสี [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2563
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคำนวณผลการเรียนล่วงหน้านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ไพบูลย์ กันยา [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2563
การพัฒนาระบบโทรศัพท์และการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยี VoIP ผ่าน SIP Protocol
โดย ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
วันที่ 2 กันยายน 2563
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
6
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2563
ความผูกพันธ์ต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ชัชชญา อัตตะชีวะ [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
โดย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2563
การบริหารจัดการงานประชุมและพิธีการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย พัชรี พูลวงษ์ [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
8
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2563
การพัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการงานธุรการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย เพ็ญศิริ ป้องท้าว [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
9
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2563
แนวทางการใช้งบประมาณตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย นิชานันท์ คงเพ็ง [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2563
การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กนกศรี จันทรังสรรค์ [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์