รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (ทั้งหมด)

#โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
วันที่ 11 เมษายน 2565
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
2
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและพื้นที่ห่างไกล
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์] และคณะ
วันที่ 25 มีนาคม 2565
โดย โรงเรียนบ้านบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 11 มีนาคม 2565
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
4
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิลซิลิน ในสารสกัดหยาบเสลดพังพอนตัวเมียและเมล็ดหัวผักกาดขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กมล อยู่สุข [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วันที่ 16 มีนาคม 2565
โดย สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามวิถีความพอเพียง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย รัชนีวรรณ ประยงค์กุล [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
วันที่ 11 มีนาคม 2565
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
6
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อยกระดับศักยภาพ ทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย จินตรัตน์ แสงศิริ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดย โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
วันที่ 15 มีนาคม 2565
โดย ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
8
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม ในสังคมสูงวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับ  [แผนงานวิจัย]
โดย แขก บุญมาทัน [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 7 มีนาคม 2565
โดย โรงเรียนบ้านโตก
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
9
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
กระบวนการเสริมสร้างรูปแบบในการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 7 มีนาคม 2565
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาส
ต. วังศาล อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
การสร้างแผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะด้วยวิธีเอ็มพิริคัลเบส์
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์