รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (ทั้งหมด)

#โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ สำหรับสืบค้นข้อมูลความเชื่อผิด ๆ ที่แบ่งปันกันในสื่อสังคมออนไลน์
โดย ภาณุวัชร์ นิรานนท์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 25 มีนาคม 2562
โดย กลุ่มวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวอินทรีย์ : การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการนำไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว
โดย กานต์ แย้มพงษ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย วิลาสินี ดีปัญญา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
4
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
โดย วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
โดย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
6
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
โดย ณัฐพล ภู่ระหงษ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดย สวนคุณจุ่ง
ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย สมใจ กงเติม [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 25 สิงหาคม 2562
โดย โรงเรียนบ้านวังไผ่
ต. บ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
8
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอ ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 23 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดย ธรรม์ณชาติ วันแต่ง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
9
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สดุดี คำมี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 31 สิงหาคม 2562
โดย เทสบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 31 สิงหาคม 2562
โดย ชมรมคนรักษ์เขาค้อ
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์