รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (ทั้งหมด)

#โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
ปีงบประมาณ : 2564
พัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิค-19 ในชุมชนโรงพยาบาลสนาม
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
โดย คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
ผลการบูรณาการถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองของนักเรียนใพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นันทวัน พัวพัน [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 1 มีนาคม 2564
โดย โรงเรียนติ้ววิทยาคม
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา : กรณีศึกษาขนมจีนหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อาภาภรณ์ วรรณา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
4
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
การศึกษาสาระสำคัญและฤทธิ์ของตำรับยา เบญจกูลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามการส่งข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์
โดย ศุภรัตน์ แก้วเสริม [คณะวิทยาการจัดการ]
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
โดย คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
6
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วันฉัตร กันหา [คณะวิทยาการจัดการ]
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กตามรูปแบบ ATEP MODEL
โดย สรวงพร กุศลส่ง [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 8 กันยายน 2564
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
8
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
นวัตกรรมต้นแบบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งปลูกพืชธุรกิจเฉพาะทาง
โดย พณณา ตั้งวรรณวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
โดย เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
9
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา บนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์] และคณะ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ต. วัดป่า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ [คณะวิทยาการจัดการ]
วันที่ 10 กันยายน 2564
โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกบ้านโคกตายอ
ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์