รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 25 มีนาคม 2565
โดย นางพิพาภรณ์ จันคณา
โรงเรียนบ้านบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
3. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
47 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 18 ครั้ง