รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย สุรางค์รัตน์ พันแสง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
โดย นายแทียนชัย แสงหาญ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
ต. น้ำก้อ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
59 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 18 ครั้ง