รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 16 มีนาคม 2565
โดย ดร.ทนพญ.รสสุคนธ์ กลิ่นหอม
สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
175 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 53 ครั้ง