รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 11 มีนาคม 2565
โดย นายภีมพล พิลาศจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
206 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 54 ครั้ง