รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 7 มีนาคม 2565
โดย นางนงลักษณ์ ทาสาย
โรงเรียนบ้านโตก
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
225 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 56 ครั้ง