รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 7 มีนาคม 2565
โดย สุพจน์ แก้วดู
องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาส
ต. วังศาล อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
246 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 56 ครั้ง