รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
194 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 53 ครั้ง