รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกรกนก ศักดิ์เจริญชัยกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรสีข้าวลืมผัว
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เปิดอ่าน
192 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 26 ครั้ง