รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
โดย แพทย์หญิงดวงดาว ศรีนากูล
คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
138 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 38 ครั้ง