รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 1 มีนาคม 2564
โดย นางพรชิตา ฤทธิ์รอด
โรงเรียนติ้ววิทยาคม
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
150 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 31 ครั้ง